Giá bán

Trọng lượng

Dạng cắt

Màu sắc

Độ tinh khiết

Trọng lượngMàu sắcĐộ tinh khiếtĐộ bóngSự đối xứngDạng cắtKích thước%GiảmGiá bánMã số kiểm định
Trọng lượngMàu sắcĐộ tinh khiếtĐộ bóngSự đối xứngDạng cắtKích thước%GiảmGiá bánMã số kiểm định
0.18FSI1VGEXEX3.647,700,0001199220632
0.18GVVS1VGEXEX3.708,400,0006251490789
0.19DVVS1EXVGEX3.679,900,0007251490867
0.19EVVS1VGVGEX3.699,900,0006255490138
0.24DVS1EXEXEX4.0114,400,0006192877525
0.32DVS2EXEXEX4.5020,200,0001305148184
0.32DVS2EXEXEX4.5120,200,0001293703464
0.33EVS1EXEXEX4.5019,800,0002297902771
0.33DVS2VGEXEX4.5019,800,0001293595519
0.33DVVS2EXVGEX4.5123,200,0002326006099
0.33EVS2EXEXEX4.5119,400,0007298930113
0.33EVS2EXEXEX4.5120,000,0002307919684
0.33DVS2EXEXEX4.5220,400,0001297936944
0.33DIFEXVGEX4.5430,600,0006292052961
0.34DIFEXEXEX4.5131,500,0002316656923
0.34DVVS1EXVGEX4.5124,700,0001323112332
0.34DVVS2EXEXEX4.5123,700,0006312940643
0.34DVS1EXEXEX4.5121,200,0002307232086
0.34DIFEXEXEX4.5232,100,0002317456402
0.34DIFEXEXEX4.5232,100,0002317496544
0.34FVS2EXEXVG4.5219,400,0001315099741
0.34DIFVGEXEX4.5430,500,0002317058332
0.34DIFEXEXEX4.5532,100,0003315615090
0.35DVS2EXEXEX4.5121,000,0003305699809
0.35DIFEXEXEX4.5630,400,0002306168498
0.35DVS1EXEXEX4.5721,600,0007291569148
0.35DIFEXEXEX4.6130,500,0001308348281
0.35DIFEXEXEX4.6333,300,0007306273149
0.40EVS2VGVGVG4.8027,300,0006182668166
0.40FIFEXEXVG4.8031,300,0006262505037
0.40DVVS1EXEXEX4.8237,900,0006262978276
0.40EVS2EXVGVG4.8627,300,0006271089505
0.41EVS1EXEXVG4.8530,500,0006275580691
0.44FVS1VGEXVG4.8928,800,0001103974141
0.45DVS1EXVGEX5.0045,600,0001205227290
0.45FVVS2EXVGEX5.0043,200,0007203143870
0.45FVVS2EXEXEX5.0043,200,0007271682998
0.45EVVS2EXEXEX5.0146,100,0002181349145
0.45FVVS1EXEXEX5.0147,600,0002176203844
0.45EVS2EXEXEX5.0239,100,0006271558021
0.45FVS1EXEXEX5.0442,500,0005226634532
0.45FVS2EXEXEX5.0437,900,0007266418584
0.46DVS2VGVGEX5.0041,200,0001275183377
0.46DVVS2VGEXEX5.0051,200,0002146527049
0.46DIFEXEXEX5.0066,300,0006187287735
0.46EVVS1EXVGEX5.0055,700,0001207060407
0.46EVVS2EXVGEX5.0046,100,0002226503474
0.46FVVS1VGEXEX5.0047,700,0005176859545
0.46FVVS1EXEXEX5.0046,100,0006292109791
0.46FVVS2EXEXEX5.0044,100,0007271279228
0.46FVVS2EXEXEX5.0044,100,0005233011428
0.46DVVS1EXEXEX5.0155,200,0001265874527
0.46DVVS2EXVGEX5.0151,200,0006195630408
0.46EVS1VGEXEX5.0143,100,0002196228235
0.46EVS1EXVGEX5.0143,100,0005226820346
0.46EVS2EXEXEX5.0239,100,0002276468506
0.46EVS1EXEXEX5.0244,100,0006241319231
0.46DVVS2EXEXEX5.0451,100,0001299260367
0.46EVVS2EXVGEX5.0446,100,0002197581131
0.46DSI1VGVGVG5.0533,900,0002161565979
0.46EVS1EXEXEX5.0642,200,0006291261040
0.47EVVS1EXEXEX5.0154,100,0002267598976
0.47FIFEXEXEX5.0148,200,0007278272120
0.47DIFEXEXEX5.0267,700,0001179250843
0.47EVVS2EXEXEX5.0247,700,0006275958573
0.47EVS2EXEXEX5.1243,500,0001189369289
0.48EVVS1EXEXEX5.0055,200,0001278603933
0.48EVVS1EXEXEX5.0352,300,0006271670097
0.50EVVS1EXVGVG5.0154,500,0001119191794
0.51DVS1VGVGEX5.2052,900,0001183357061
0.51FVS1VGEXG5.2149,100,0001119481598
0.51DVS1EXVGEX5.2552,900,0002136027308
0.52FSI1VGEXEX5.2338,300,0002236056821
0.52EVS2EXEXEX5.2450,400,0002175652557
0.53EVS1EXEXEX5.3155,200,0005186588276
0.56FIFEXEXEX5.2862,500,0002156444857
0.57EVVS1EXEXEX5.4070,400,0002161336988
0.58EVVS1EXEXEX5.4071,600,0005186386260
0.58EVVS2EXEXEX5.4164,600,0006322043117
0.58EVVS2EXEXEX5.4365,300,0005182022742
0.58FVVS2EXEXEX5.4460,000,0002227789584
0.60EVVS1EXVGEX5.4070,500,0001243626904
0.60EVVS2EXVGEX5.4064,900,0001248138413
0.60EVS1VGVGVG5.4059,400,0002266511761
0.60EVVS1EXVGEX5.4070,500,0007242380071
0.60DVVS1EXVGEX5.4072,700,0001182436158
0.60DVVS2EXVGEX5.4065,400,0006312735374
0.60DVVS2EXEXEX5.4065,400,0007303577500
0.60EVVS2EXVGEX5.4163,500,0005276413525
0.60EVVS1EXVGEX5.4167,700,0007298975706
0.60EIFEXVGVG5.4274,300,0002277405811
0.60DVVS2EXEXEX5.4267,600,0005303097152
0.60EVVS2EXEXEX5.4563,500,0001318387503
0.62EVVS1EXEXEX5.4466,200,0007296559870
0.63EVS1EXEXEX5.6079,700,0001169545136
0.70EVVS1EXVGVG5.6092,200,0001243890658
0.71EVS1EXEXEX5.8394,700,0002196098352
0.72EVVS2EXEXVG5.72101,000,0002131403161
0.80FVS2EXEXVG6.00107,700,0007248040496
0.80FVVS1EXEXVG6.00127,900,0006312036642
0.80FVS1EXVGEX6.01115,800,0006241790231
0.80DVS2EXEXEX6.01111,900,0001313476185
0.80FVVS2EXEXEX6.03121,500,0007326353170
0.80DVVS1EXEXVG6.04142,400,0006322486443
0.80EVVS1EXEXVG6.04138,500,0006305872070
0.81FIFEXEXEX6.00155,300,0002175871896
0.81EVVS2EXEXEX6.00131,600,0006312539959
0.82EVS2EXEXEX6.03108,400,0002326415594
0.83DVVS2EXEXEX6.01135,100,0002316636924
0.83DVS2EXEXEX6.01112,800,0007308683129
0.83DVS2EXEXEX6.15127,000,0001183371304
0.85EVS1EXEXEX6.08129,100,0007328442828
0.90EIFEXVGVG6.10186,300,0001203663754
0.90JVVS1EXVGEX6.1798,300,0002206319758
0.90EIFEXEXEX6.18186,300,0001318672549
0.90EVS2EXEXEX6.21142,300,0006322442933
0.90DVVS1EXEXEX6.23186,300,0002326350714
0.96DIFEXEXEX6.38254,700,0002317982700
1.01EVVS1EXEXEX6.60269,900,0007301713592
1.03DVVS1EXEXEX6.48297,400,0002186941737
1.04JVVS2EXEXEX6.60160,300,0002156604471
1.06DVS1EXEXEX6.60234,800,0002297393905
1.09EVVS2EXEXEX6.62256,300,0001219104073
1.09EIFEXEXEX6.63329,400,0005226007970
1.09EVS2EXEXEX6.66222,900,0006305753130
1.09DVVS2EXEXEX6.66266,000,0002328044796
1.13EIFEXEXEX6.65307,100,0001243685152
1.20DVS1EXEXEX6.81322,500,0001315047687
1.21DVVS2EXEXEX6.81328,100,0005313468435
1.23EVVS2EXEXEX6.85278,700,0002246632490
1.25FIFEXEXEX6.88313,900,0006261736423
1.25EVVS1EXEXEX6.88362,200,0005172862531
1.26GVS2EXEXEX7.00240,500,0006311427723
1.27EIFEXVGEX7.00415,100,0002141971079
1.28FFLEXEXEX7.00391,500,0002176877202
1.30FVS2EXEXEX7.00270,700,0001176886650
1.30FIFEXEXEX7.00385,100,0005186440794
1.31EVS2EXEXEX7.08304,500,0006312237689
1.32DVVS1EXEXEX7.01483,500,0001172901023
1.33DIFEXEXEX7.06535,500,0002176237307
1.35HSI1EXEXEX7.05212,400,0005182584529
1.36DIFEXEXEX7.16488,900,0001319515272
1.50EIFEXEXVG7.20556,900,0006202166019
1.50HVS2EXVGVG7.24273,100,0002196298684
1.51FIFEXEXVG7.20503,100,0003225732889
1.60FIFEXEXEX7.63482,700,0005116337817
1.63JVVS1EXEXEX7.53277,400,0006191989604
1.90DVVS2EXEXEX8.19974,200,0006311348707
1.94EVVS2EXEXEX8.02820,300,0001172834468
1.95DVVS2EXEXEX8.02919,000,0005171960352
10.80MVS1EXEXEX14.086,060,700,0005161727536
2.00FANCY BROWNVS1EXEXEX8.04418,100,0007296664459
2.01DVVS2EXEXEX8.101,248,700,0002237971416
2.01DVVS1EXEXEX8.101,091,100,0005191214629
2.02DVS2EXEXEX8.10715,100,0006315066576
2.08DVVS1EXEXEX8.101,094,300,0002316017048
2.27EVVS2EXEXEX8.371,022,900,0006205768710
2.27FVS2EXEXEX8.58821,800,0006225314224
3.50O-ZVS1EXEXEX9.75462,600,0002267820893
3.71FVVS2EXEXEX9.862,259,400,0001275687530
35.04FBFVS2EXEXASSCHER18.3219,083,300,0002191016884
4.02O PVVS2EXEXEX10.16733,700,0001192472119
4.02DVVS1EXVGEX10.364,427,400,0002171571141
5.03NNEXEXEM11.001,028,900,0001172838019
5.51GVS1EXEXEX11.333,497,000,0002175545822
6.60IVVS2EXEXEX12.154,457,200,0001182921703
7.90JVVS2EXEXEX13.124,073,000,0002185029792
8.26IVS2EXEXEX13.215,145,800,0002171080325